Kano Frankrijk
Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1/ AANDUIDING VAN DE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

CANOE-FRANCE.COM is eigendom van G.I.E. Rivières de France.
Hoofdkantoor : 190, chemin de la Tuilière - 26340 SAILLANS
RCS Romans 385 198 676
Vertegenwoordiger : M. MARFAING

De huurder-partner is de leverancier van de in het contract vermelde uitrusting en diensten.

De klant (Kajakverhuurder) is de meerderjarige persoon die de reservering maakt.
LET OP: De klant kan niet minderjarig zijn.
De klant verbindt zich ertoe de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en na te leven voor zichzelf en voor de personen voor wie hij een product (verhuur, activiteit) heeft gereserveerd.
De klant verbindt zich ertoe de personen voor wie hij een reservering heeft gemaakt op de hoogte te brengen van de inhoud en de verbintenissen van de onderhavige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

De validatie van het reserveringsformulier wordt beschouwd als een contract tussen de klant en de verhuurpartner. Na deze reservering wordt een bevestigingsmail naar de klant gestuurd.

2/ BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN KANO'S EN KAJAKS

2-1/ Voorafgaande informatie

A/ Leeftijd van de klant en de gebruikers van de apparatuur

De vaart en de verhuur van kano's en kajaks worden geregeld door de Franse regelgeving. Deze regelgeving kan worden aangescherpt door prefectorale of lokale verordeningen.
Verhuur door minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene is verboden.
Speciaal geval: Op bepaalde rivieren of in een bepaald geografisch gebied kunnen lokale verordeningen de mogelijkheid tot verhuur beperken, bijvoorbeeld op basis van leeftijd (prefectorale of gemeentelijke verordeningen). Neem contact op met uw verhuurpartner voor meer informatie.
De klant blijft verantwoordelijk voor de personen voor wie hij de uitrusting heeft gehuurd.

B/ Vereiste capaciteiten voor navigatie

In geval van niet-naleving van de volgende clausules zal geen terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden en worden de betaalde bedragen definitief verworven door CANOE-FRANCE.COM.

Varen is verboden voor mensen die niet minstens 25 meter kunnen zwemmen en zich niet kunnen onderdompelen.

Volwassenen of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen verklaren dat zij ten minste 25 meter kunnen zwemmen en zich kunnen onderdompelen.
De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen zijn hun vader, moeder of voogden. Wanneer de minderjarige niet wordt begeleid door een van deze wettelijke vertegenwoordigers, moet elke klant die met minderjarigen wil varen, (bij het nemen van de uitrusting) voor deze laatste een attest van de wettelijke vertegenwoordiger kunnen voorleggen, waaruit deze capaciteiten blijken.
CANOE-FRANCE.COM raadt kanovaren door zwangere vrouwen af. Op de voor de afvaart geplande dag kan zij door de verhuurpartner zijn vertrek op de rivier worden geweigerd.
De klant verklaart dat hij over de fysieke capaciteiten beschikt om het gekozen parcours af te leggen.
De klant verklaart en verklaart door ondertekening van het huurcontract dat de personen die hem vergezellen en voor wie hij materiaal heeft gehuurd, voldoen aan de hierboven vermelde vereiste capaciteiten voor de vaart en dat hij deze vereiste capaciteiten bij hen heeft gecontroleerd.

C/ Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

CANOE-FRANCE.COM is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid.
De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM, is verzekerd door een polis die zijn burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt (Zie affichage op de site).
De klant verklaart en verklaart door ondertekening van het contract dat hij en de personen die hij toestemming geeft om het gehuurde materiaal te gebruiken, verzekerd zijn door een polis die hun burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt.

D/ Toebehoren

CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner zijn niet verantwoordelijk voor voertuigen die op de parkeerplaats geparkeerd staan.

2-2/ Doel van het contract

A/ Het materiaal

De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM stelt de klant, naargelang wat in het contract is bepaald (aard en hoeveelheid), het volgende ter beschikking:
- Boten: kano of kajak
- Individuele beschermingsuitrusting: drijfmiddel genaamd "reddingsvest" (dat moet worden gedragen).
- Uitrusting die nodig is voor de beoefening van de kanokajak: peddels en waterdichte containers (blikjes) om de persoonlijke bezittingen van de klant te dragen tijdens de afdaling.
Alle aan de klant ter beschikking gestelde uitrusting is in perfect werkende staat en wordt onderhouden, in overeenstemming met het doel en de voorschriften.
De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM informeert en geeft instructies voor het gebruik van de gehuurde uitrusting en houdt een actuele administratie bij van de controle en het toezicht op de gehuurde uitrusting.

B/ De voorwaarden voor het gebruik van gehuurd materiaal

Het huurcontract draagt het beheer van al het gehuurde materiaal over aan de klant voor de duur van de huur.
De huur begint op het moment dat de klant het materiaal in ontvangst neemt en eindigt op het moment dat de klant het materiaal overdraagt aan de verhuurder. Een gezamenlijke inventaris zal worden opgemaakt bij de teruggave tussen de twee partijen, namelijk tussen de klant en de verhuurder.
CANOE-FRANCE.COM en de partner verhuurder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de klant, aan personen die deze laatste heeft gemachtigd om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken, aan derden, aan de eigendommen van de klant en aan die van de genoemde personen, als gevolg van het niet-conform gebruik van het door de klant of de genoemde personen gehuurde materiaal.
De waterdichtheid van de blikken (waterdichte containers) kan niet worden gegarandeerd door de verhuurder, aangezien deze afhankelijk is van de sluiting door de gebruiker.

C/ Verplichtingen van de klant met betrekking tot het gehuurde materiaal

Het dragen van het drijfmiddel (ook wel reddingsvest genoemd) tijdens de gehele afdaling is verplicht, het moet te allen tijde gesloten zijn en dicht tegen het lichaam aan zitten, zolang de klant aan kanovaren doet.
CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde materiaal, in het bijzonder voor het varen, noch voor het sluiten, vastmaken en controleren van de tassen, waterdichte containers, persoonlijke bezittingen van de klant en degenen die met hem varen.
De klant blijft volledig verantwoordelijk voor alle goederen die door hemzelf en de personen voor wie hij materiaal heeft gehuurd, worden meegenomen. CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of breuk van eigendommen van de klant en de personen die met hem meevaren, tijdens de afdaling.
De gehuurde uitrusting is uitsluitend bestemd voor gebruik door de klant, zonder mogelijkheid tot onderverhuur.

2-3/ De cursussen die te huur worden aangeboden

A/ Informatie over routes en navigatievoorwaarden

CANOE-FRANCE.COM biedt een scala aan afdalingen. Het vermeldt voor elk van hen het aantal kilometers, de gemiddelde duur van de vaart (exclusief eventuele stoptijden), de plaats waar de tocht begint en eindigt, de geldende voorschriften (navigatie, verkeer, milieu), de moeilijkheden van deze afdalingen.
In geval van ongunstige weers- of wateromstandigheden kan de huurder de huur weigeren, met als enige voorwaarde de terugbetaling van de betaalde waarborgsom.

B/ Keuze van de cursus

Het staat de klant vrij het traject te kiezen dat hem past en de personen die hij toestemming geeft om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken. De door de klant gekozen route wordt in het huurcontract vermeld.
De klant verklaart dat hijzelf en de personen aan wie hij toestemming geeft om het gehuurde materiaal te gebruiken, zich op de hoogte hebben gesteld van de voorschriften, moeilijkheden en gevaren van de door hem gekozen route.

2-4/ De verplichtingen van de klant met betrekking tot de uitvoering van de afdaling

De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM informeert de klant over de voorschriften en borden die van toepassing zijn op de nautische routes, de navigatieklassen, de routes over land om de route te verlaten, de hydrologische en meteorologische gegevens, de voorwaarden voor het oversteken van de constructies die op de waterloop zijn aangebracht als er dergelijke constructies zijn en de alarmnummers (Postings).

A/ Algemeen Frans reglement betreffende kanoën en kajakken

In het algemeen is het in Frankrijk verboden op een rivier te varen wanneer:
- De luchttemperatuur gelijk is aan of lager is dan 0°
- Bij stormachtig weer of wanneer er een meteorologisch alarm is.
- Wanneer de rivier stijgt en het alarmniveau bereikt.
Op bepaalde rivieren of in welbepaalde geografische gebieden kunnen specifieke voorschriften bestaan (prefectoraal of lokaal)
Deze niveaus kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vigie Crue https://www.vigicrues.gouv.fr
Opgelet: Het dragen van gesloten schoeisel is verplicht (cf. prefectoraal besluit).

B/ Verlies/Verlating/Gedrag

Het achterlaten van materiaal op de baan is verboden. Elke achterlating wordt door de verhuurpartner gefactureerd tegen de prijs van het gehuurde materiaal, plus de kosten voor de repatriëring van de boot en de personen, en de zoekkosten worden in rekening gebracht en moeten onverwijld worden betaald.

Verlies van materiaal: indien het gehuurde materiaal, om welke reden dan ook, niet wordt teruggebracht, wordt de volledige waarde van het materiaal in nieuwe staat tegen de openbare verkoopprijs aan de klant gefactureerd, bovenop de huurprijs.

De klant verbindt zich ertoe geen afval op het parcours achter te laten en dit in een vuilnisbak te deponeren.
Schade aan openbare of particuliere eigendommen op de percelen die aan de rivier grenzen is verboden, op straffe van contractuele, burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de klant.
De klant verbindt zich ertoe hoffelijk te zijn en de bewoners en andere gebruikers van de rivier te respecteren.
De afdaling wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de klant, die erkent op de hoogte te zijn gebracht van de specifieke voorwaarden voor de uitvoering van dit parcours.

3/ WIJZIGING

De reservering is geldig voor de geboekte periode en kan door de klant worden gewijzigd:
Ongeacht de reden (verandering van route, shuttle schema, aantal personen, datum, boot, enz.), moet de gevraagde wijziging uiterlijk 48 uur voor de op het huurcontract vermelde datum per e-mail aan het verhuurbedrijf worden doorgegeven en kan alleen van kracht worden binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen. De wijziging wordt systematisch per e-mail aan de klant bevestigd; alleen de ontvangst van deze e-mail ontslaat hem van zijn eerdere reservering. Als deze wijziging leidt tot een prijstoeslag, moet het verschil bij de receptie van het verhuurbedrijf voor vertrek worden betaald. Indien de wijziging leidt tot een prijsvermindering, kan het bedrag het voorwerp uitmaken van een kredietnota die geldig is voor al onze diensten tijdens het lopende seizoen.

4/ ANNULERING/HERROEPING

Door de klant onder de volgende voorwaarden:

Niet-professionele klanten kunnen zich terugtrekken en de geboekte dienst annuleren. In geval van annulering heeft de klant de mogelijkheid om met de gedane betaling een andere datum in het lopende seizoen te boeken.

CANOE-FRANCE.COM behoudt zich het recht voor de consument alle betaalde bedragen terug te betalen, uiterlijk binnen 30 dagen na de reserveringsdatum.

Bijzondere gevallen die aanleiding geven tot volledige en individuele terugbetaling:
- Gevallen van overmacht: overlijden, ziekenhuisopname, ernstige ziekte (op vertoon van bewijs). Voor groepen worden alleen de betrokken personen vergoed.

Door de aanbieder:

Indien de dienstverlener om veiligheidsredenen: overstroming, weersomstandigheden, enz. gedwongen is de dienst te annuleren, zal hij de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en overgaan tot volledige terugbetaling van de betaalde bedragen. In dat geval kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de dienst en kan hij niet worden veroordeeld tot terugbetaling aan de consument van het dubbele van het betaalde voorschot.

5/ TARIEVEN EN BETALING VAN DIENSTEN

De prijzen op de website www.canoe-france.com zijn prijzen inclusief BTW in euro's die gelden op de dag van de bestelling.

De prijs omvat, voor elke cursus aangeboden door CANOE-FRANCE.COM, het materiaal dat nodig is voor de vaart en de transportdienst (indien nodig).
Accessoires zoals neopreenpakken worden extra gefactureerd door de partnerverhuurder (tenzij deze, gezien de weersomstandigheden, spontaan een gratis lening van dit materiaal aanbiedt) evenals andere diensten die door de klant kunnen worden gevraagd (catering, toezicht door een gekwalificeerde instructeur, enz.).

De klant verbindt zich ertoe het saldo van alle diensten per creditcard te betalen op het moment van de reservering op de website CANOE-FRANCE.COM, via het beveiligde platform Stripe.

6/ AFSPRAKEN EN VERTRAGINGEN

Voor bepaalde trajecten wordt een ontmoetingstijdstip meegedeeld; deze tijd moet absoluut worden gerespecteerd.
In geval van een te grote vertraging kan de huurpartner, voor zover mogelijk, een ander tijdstip of een andere datum voorstellen. Indien geen alternatieve oplossing kan worden voorgesteld, wordt de huur geannuleerd zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van de aan CANOE-FRANCE.COM betaalde aanbetaling.
De klant die materiaal reserveert op de website CANOE-FRANCE.COM, verklaart kennis te hebben genomen van de hierboven vermelde algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en verbindt zich ertoe de deelnemers van zijn groep op de hoogte te brengen van alle voorwaarden.

7/ PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de wet inzake informatica, bestanden en vrijheid van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang en rectificatie van de hem betreffende gegevens.

8/ BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil is de rechtbank van Valence bevoegd,