Kano Frankrijk
Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

1/ AANWIJZING VAN DE PARTIJEN BIJ HET CONTRACT

CANOE-FRANCE.COM is eigendom van GIE Rivières de France.
Hoofdkantoor: 190, chemin de la Tuilière – 26340 SAILLANS
RCS Romans 385 198 676
Vertegenwoordiger: M. MARFAING

De verhuurpartner wijst de dienstverlener aan die het materiaal levert en de dienst die in het contract is vastgelegd.

De klant (kano-kajakhuurder) duidt de volwassen persoon aan die de reservering maakt.
LET OP: De klant mag niet minderjarig zijn.
De klant verbindt zich er voor zichzelf en voor de personen voor wie hij een product (huur, activiteit) heeft gereserveerd, deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden en te respecteren.
De klant verbindt zich ertoe de personen voor wie hij een reservering heeft gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud en verbintenissen van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden.

Validatie van het reserveringsformulier vormt een contract tussen de klant en de verhuurpartner. Na deze reservering wordt er een bevestigingsmail naar de klant gestuurd.

2/ SPECIALE VOORWAARDEN VOOR KANO-KAJAKVERHUUR

2-1/ Voorafgaande informatie

A/ Leeftijd van klanten en gebruikers van apparatuur

De navigatie en verhuur van kano's en kajaks worden geregeld door Franse regelgeving. Deze regelgeving kan worden versterkt door prefectuur- of lokale besluiten.
Verhuur door minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene is verboden.
Speciaal geval: Op een bepaalde rivier of in een specifiek geografisch gebied kunnen lokale voorschriften de mogelijkheid tot verhuur beperken, bijvoorbeeld op basis van leeftijd (prefectuur- of gemeentebesluiten).
Vraag uw partnerverhuurbedrijf om meer informatie. De klant blijft verantwoordelijk voor de mensen voor wie hij het materiaal heeft gehuurd.

B/ De capaciteiten die nodig zijn voor navigatie

In geval van niet-naleving van de volgende clausules, zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden en zullen de betaalde bedragen definitief verworven worden door CANOE-FRANCE.COM.

Navigatie is verboden voor mensen die niet minstens 25 meter kunnen zwemmen en zichzelf onder water kunnen zetten.

Volwassenen of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen verklaren dat zij minimaal 25 meter kunnen zwemmen en zichzelf kunnen onderdompelen.
De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen zijn hun vader, moeder of voogden.
Wanneer de minderjarige niet wordt begeleid door een van deze wettelijke vertegenwoordigers, moet elke klant die met minderjarigen wil varen, voor deze laatste (bij het ophalen van de uitrusting) een certificaat van de wettelijke vertegenwoordiger kunnen voorleggen, waaruit deze bekwaamheden blijken. . CANOE-FRANCE.COM raadt zwangere vrouwen af ​​om te kanoën of kajakken.
Op de geplande dag van de afdaling kan de huurpartner weigeren haar op de rivier te laten vertrekken. De klant verklaart dat hij over de fysieke capaciteiten beschikt die nodig zijn om de gekozen route te voltooien.
De klant verklaart en verklaart door ondertekening van het huurcontract dat de personen die hem vergezellen en voor wie hij materiaal heeft gehuurd, voldoen aan de hierboven genoemde vaardigheden voor navigatie en dat hij deze vereiste vaardigheden bij hen naar behoren heeft gecontroleerd.

C/ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

CANOE-FRANCE.COM is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en garandeert haar beroepsaansprakelijkheid.
De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM is verzekerd door een polis die zijn burgerlijke aansprakelijkheid garandeert (zie weergave ter plaatse).
De klant verklaart en bevestigt door ondertekening van het contract dat hij en de personen die hij toestemming geeft om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken, verzekerd zijn door een polis die hun burgerlijke aansprakelijkheid garandeert.

D/ Accessoires

CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner zijn niet verantwoordelijk voor voertuigen die op de huurparkeerplaats geparkeerd staan.

2-2/ Doel van het contract

A/ Het materiaal

De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM stelt aan de klant ter beschikking, afhankelijk van wat is gespecificeerd in het contract (aard en hoeveelheid):
– Boten: kano of kajak
– Individuele beschermingsmiddelen: drijfhulpmiddel bekend als “reddingsvest” (dat moet gedragen worden).
– Benodigde uitrusting voor het kanoën: peddels en waterdichte containers (blikjes) om de persoonlijke bezittingen van de klant tijdens de afdaling te vervoeren.
Alle apparatuur die aan de klant ter beschikking wordt gesteld, verkeert in perfecte staat en wordt onderhouden, in overeenstemming met de bestemming en de regelgeving.
De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM informeert en geeft instructies voor het gebruik van het gehuurde materiaal en houdt de gegevens van de monitoring- en controlewerkzaamheden van het gehuurde materiaal actueel.

B/ Gebruiksvoorwaarden van huurmateriaal

Het huurcontract draagt ​​de voogdij over al het gehuurde materiaal over aan de klant voor de gehele duur van de huur.
De huur begint op het moment dat de klant het materiaal in bezit neemt en eindigt op het moment dat de klant het materiaal overhandigt aan het verhuurbedrijf.
Tijdens de retourzending zal er een tegenstrijdige inventarisatie plaatsvinden tussen beide partijen, namelijk tussen de klant en het verhuurbedrijf. CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de klant, aan de mensen die deze laatste toestemming heeft gegeven om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken, aan derden, aan de eigendommen van de klant en aan die van genoemde personen , wegens niet-conform gebruik van het door de klant of genoemde personen gehuurde materiaal.
De waterdichtheid van de vaten (waterdichte containers) kan door het verhuurbedrijf niet gegarandeerd worden omdat deze onder voorbehoud is van sluiting door de gebruiker.

C/ Verplichtingen van de klant met betrekking tot gehuurd materiaal

Het dragen van drijfhulpmiddelen (ook wel zwemvest genoemd) gedurende de gehele duur van de afdaling is verplicht; deze moeten te allen tijde dicht bij het lichaam gesloten en aangepast zijn, zolang de cliënt kanoën en kajakken.
CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde materiaal, in het bijzonder voor navigatie, noch voor het sluiten, vastbinden en bewaken van tassen, waterdichte containers, persoonlijke bezittingen hem.
De klant blijft volledig verantwoordelijk voor alle goederen die hijzelf en de personen voor wie hij materiaal heeft gehuurd, meeneemt.
CANOE-FRANCE.COM en de verhuurpartner kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of breuk van eigendommen van de klant en de mensen die met hem meevaren tijdens de afdaling. Het gehuurde materiaal is bestemd voor uitsluitend gebruik door de klant, zonder mogelijkheid tot onderverhuur.

2-3/ De cursussen die voor verhuur worden aangeboden

A/ Informatie over routes en navigatieomstandigheden

CANOE-FRANCE.COM biedt een scala aan afdalingen.
Het geeft voor elk van hen de kilometerstand aan, de gemiddelde duur van de navigatie (exclusief eventuele stoptijden), de plaats van begin en einde van de route, de toepasselijke regelgeving (navigatie, verkeer, milieu), de moeilijkheden van deze afdalingen. Bij ongunstige weersomstandigheden of hydrologische omstandigheden kan de verhuurder de huur weigeren, enkel op voorwaarde van terugbetaling van de betaalde waarborgsommen.

B/ Routekeuze

De klant kan vrij de route kiezen die bij hem past en de mensen die hij toestemming geeft om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken.
De door de klant gekozen route wordt gespecificeerd in het huurcontract. De klant verklaart dat hij en de mensen die hij toestemming geeft om het door hem gehuurde materiaal te gebruiken, zichzelf op de hoogte hebben gesteld van de voorschriften, moeilijkheden en gevaren van de route die zij hebben gekozen.

2-4/ De verplichtingen van de klant met betrekking tot de voltooiing van de afdaling

De verhuurpartner van CANOE-FRANCE.COM informeert de klant over de voorschriften en borden die van toepassing zijn op nautische cursussen, navigatielessen, landuitgangsroutes van de cursus, hydrologische en meteorologische gegevens, voorwaarden voor het kruisen van constructies die op het cursuswater zijn opgesteld, wanneer dergelijke structuren en noodoproepnummers (Displays).

A/Algemene Franse regelgeving betreffende de navigatie in kano-kajak

In Frankrijk is het varen op een waterloop over het algemeen verboden wanneer:
– De luchttemperatuur gelijk is aan of lager dan 0°
. – Bij stormachtig weer of bij weerswaarschuwing.
– Wanneer de rivier stijgt en zijn alarmniveau bereikt.
Op bepaalde rivieren of goed gespecificeerde geografische gebieden kunnen specifieke voorschriften bestaan ​​(prefectuur of lokaal).
Deze niveaus kunnen worden geraadpleegd op de website van Vigie Crue https://www.vigicrues.gouv.fr
Waarschuwing: het dragen van gesloten schoenen is verplicht (zie prefectuur besluit).

B/ Verlies/Verlating/Gedrag

Het is verboden materiaal op het parcours achter te laten. Elke achterlating wordt door de verhuurpartner gefactureerd tegen de prijs van het gehuurde materiaal, plus de kosten voor repatriëringsdiensten voor de boot en de mensen. Zoekkosten worden gefactureerd en moeten onmiddellijk worden betaald.

Verlies van materiaal: het niet teruggeven van het gehuurde materiaal, om welke reden dan ook, zal tot gevolg hebben dat de klant de volledige waarde in nieuwe staat van dit materiaal zal gefactureerd worden tegen de openbare verkoopprijs. Bovenop de huurprijs zal de betaling onverwijld uitgevoerd worden. .

De klant verbindt zich ertoe om op de routes geen afval te deponeren of achter te laten en in een afvalbak te deponeren.
De schade aan openbare of particuliere eigendommen op percelen grenzend aan de rivier is verboden, op straffe van contractuele, burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de klant.
De klant verbindt zich ertoe hoffelijk te zijn en de omwonenden en andere gebruikers van de waterloop te respecteren.
De voltooiing van de afdaling gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de klant, die erkent op de hoogte te zijn gesteld van de bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van deze route.

3/ WIJZIGING

De reservering is geldig voor de gereserveerde periode en kan door de klant worden gewijzigd:
Ongeacht de reden (wijziging van de route, dienstregeling van de shuttle, aantal personen, datum, boot, enz.) moet de gevraagde wijziging per e-mail naar ons worden verzonden. mail uiterlijk 48 uur vóór de datum vermeld op het huurcontract naar de verhuuraanbieder en kan alleen effectief zijn binnen de limiet van beschikbare plaatsen. De wijziging zal systematisch per e-mail aan de klant worden bevestigd, alleen de ontvangst van deze e-mail zal hem ontslaan van zijn eerdere reservering. Indien deze wijziging een meerprijs met zich meebrengt, zal het verschil vóór vertrek bij de receptie van de verhuurder moeten worden betaald. Als de wijziging een prijsverlaging tot gevolg heeft; het bedrag kan het voorwerp uitmaken van een tegoed dat geldig is op al onze diensten tijdens het lopende seizoen.

4/ ANNULERING/INTREKKING

Door de klant onder de volgende voorwaarden:

Klanten, niet-professionele personen, kunnen de gereserveerde dienst intrekken en annuleren. In geval van annulering van de reservering heeft de klant de mogelijkheid om de betaalde betaling te gebruiken om te reserveren voor een andere datum tijdens het lopende seizoen.

CANOE-FRANCE.COM behoudt zich het recht voor om de consument alle betaalde bedragen terug te betalen, uiterlijk binnen 30 dagen na de reserveringsdatum.

Bijzondere gevallen die aanleiding geven tot volledige en individuele terugbetaling:
· Gevallen van overmacht: overlijden, ziekenhuisopname, ernstige ziekte (op vertoon van bewijs). Wees voorzichtig met groepen, alleen de betrokken personen krijgen een vergoeding.

Door de dienstverlener:

Indien de dienstverlener om veiligheidsredenen: overstroming, weersomstandigheden enz. genoodzaakt is de dienst te annuleren, zal hij de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de betaalde bedragen volledig terugbetalen. In dit geval kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van de dienst en kan hij niet worden gelast om de consument het dubbele van de betaalde aanbetaling terug te betalen.

5/ PRIJZEN EN BETALING VAN DIENSTEN

De prijzen die op de website www.canoe-france.com verschijnen, zijn inclusief BTW in euro, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De prijs omvat, voor elke route aangeboden door CANOE-FRANCE.COM, de uitrusting die nodig is voor navigatie en de transportdienst (indien nodig).
Accessoires zoals neopreenpakken worden bovendien gefactureerd door de verhuurpartner (tenzij deze, gezien de weersomstandigheden, spontaan een gratis bruikleen van dit materiaal aanbiedt) evenals andere diensten die eventueel door de klant gevraagd worden (catering, toezicht door een gekwalificeerde instructeur...).

De klant verbindt zich ertoe het saldo van alle diensten per creditcard te betalen op het moment van boeking op de website CANOE-FRANCE.COM, via het beveiligde Stripe-platform.

6/ AFSPRAAKTIJDEN EN VERTRAGINGEN

Voor bepaalde routes wordt een verzameltijd gecommuniceerd;
het respecteren van dit schema is absoluut noodzakelijk. Bij aanzienlijke vertraging kan de huurpartner waar mogelijk een ander tijdstip of een andere datum aanbieden.
Als er geen alternatieve oplossing kan worden aangeboden, wordt de huur geannuleerd zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van de aan CANOE-FRANCE.COM betaalde aanbetaling. De klant die materiaal reserveert op de site CANOE-FRANCE.COM, verklaart kennis te hebben genomen van de hierboven vermelde algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en verbindt zich ertoe de deelnemers van zijn groep op de hoogte te stellen van alle voorwaarden.

7/ PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de wet betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 hebben gebruikers het recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die hen betreffen.

8/ BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van een geschil wordt de jurisdictie toegewezen aan de rechtbank van Valencia,